Για τον καθορισμό της υλικής αρμοδιότητας σε υποθέσεις παροχής διόδου κατ’ άρθρο 1012 ΑΚ επ. λαμβάνεται υπ’ όψιν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς, η οποία προσδιορίζεται από το Δικαστήριο με βάση το ποσό της ανάλογης αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί στον ιδιοκτήτη. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται αφού συνυπολογισθεί η μείωση της αξίας του βαρυνόμενου κτήματος ή οποιαδήποτε άλλη από την παροχή της διόδου επαγόμενη ζημία κατά τον χρόνο έκδοσης της αποφάσεως με την οποία παρέχεται η δίοδος. Σημαντικός παράγοντας για τον υπολογισμό της μείωσης της αξίας του ακινήτου είναι η έκταση της διόδου. Δίοδος μπορεί να παρασχεθεί και προσωρινά κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Για το ορισμένο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων απαιτείται να περιέχεται σε αυτή μεταξύ άλλων το ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης αλλά και ακριβής καθορισμός της αιτούμενης διόδου ώστε η απόφαση που θα εκδοθεί να είναι δεκτική εκτέλεσης από δικαστικό επιμελητή, άλλως η αίτηση είναι απορριπτέα ως αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής κρίσης. Απορρίπτεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα την παροχή διόδου κατ’ άρθρο 1012 ΑΚ διότι στην αίτηση και στο επισυναπτόμενο σε αυτή διάγραμμα γεωγραφικών μεταβολών περιγράφεται αντιφατικά η έκταση της αιτούμενης διόδου, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον για το Δικαστήριο να υπολογίσει τη μείωση της αξίας των ακινήτων, να προσδιορίσει την καταβλητέα αποζημίωση και έτσι να ελέγξει την καθ’ ύλην αρμοδιότητά του, γενομένης δεκτής σχετικής ενστάσεως των καθ’ ων.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.