Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία επί ιδιωτικών διαφορών, που συνδέονται με την ελληνική πολιτεία, εφόσον η αρμοδιότητά τους θεμελιώνεται στις διατάξεις περί δωσιδικίας. Εφαρμόζεται το ελληνικό δικονομικό δίκαιο και το ουσιαστικό δίκαιο που ορίζεται από τις διατάξεις του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων σε ζητήματα επιτροπείας αλλοδαπού, εφόσον έχει συνήθη διαμονή ή περιουσία στην Ελλάδα. Η συνήθης διαμονή είναι έννοια πραγματική και συναρτάται με τα πραγματικά περιστατικά, που συνδέουν ένα άτομο με μία συγκεκριμένη χώρα. Η προσωπική κατάσταση των προσφύγων διέπεται από τους νόμους της χώρας διαμονής τους. Διορισμός ως επιτρόπου σε ανήλικο Ιρακινό πρόσφυγα 17 ετών του ενήλικου ομοεθνή φίλου του, με τον οποίο εγκατέλειψαν τη χώρα τους, εισήλθαν στην Ελλάδα και διαμένουν επί μακρό χρόνο στα ίδια κέντρα φιλοξενίας. Σύμφωνη γνώμη του ανηλίκου, που διατυπώθηκε κατά την σύνταξη έκθεσης κοινωνικής έρευνας από κοινωνική λειτουργό μη κυβερνητικής οργάνωσης. Ορισμός του Ειρηνοδίκη Λάρισας ως ασκούντος καθήκοντα εποπτικού συμβουλίου.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.