Ο κληρονόμος αποκτά την κληρονομία ακόμα και χωρίς γνώση ή βούληση αυτοδικαίως με μόνο το θάνατο του κληρονομουμένου χωρίς να χρειάζεται να προβεί σε επιπλέον ενέργειες (ΑΚ 1711,1846-1851,1856). Το δικαίωμα αυτοδίκαιης κτήσης είναι προσωρινό και μετακλητό, διότι τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της εμπρόθεσμης αποποίησης της κληρονομίας (ΑΚ 1847), η οποία υπόκειται σε τετράμηνη αποσβεστική…

Αίτηση διορισμού ειδικού επιτρόπου ανηλίκου προκειμένου αυτός να ασκήσει αγωγή προσβολής της πατρότητάς του και να εκπροσωπηθεί κατά τη σχετική δίκη. Έννομο συμφέρον της μητέρας για την εν λόγω αίτηση. Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας. Τήρηση προδικασίας. Η παράλειψη προσκόμισης της έκθεσης της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας δεν δημιουργεί απαράδεκτο. Διορισμός ειδικού επιτρόπου. (Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του…

Άδεια αποποίησης κληρονομίας από ανήλικο. Διαδοχή κατά ρίζες μέχρι την επαγωγή της κληρονομίας στον ανήλικο. Ο Αύγουστος δεν υπολογίζεται στην προθεσμία των 4 μηνών της αποποίησης. [Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]