Ο κληρονόμος αποκτά την κληρονομία ακόμα και χωρίς γνώση ή βούληση αυτοδικαίως με μόνο το θάνατο του κληρονομουμένου χωρίς να χρειάζεται να προβεί σε επιπλέον ενέργειες (ΑΚ 1711,1846-1851,1856). Το δικαίωμα αυτοδίκαιης κτήσης είναι προσωρινό και μετακλητό, διότι τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της εμπρόθεσμης αποποίησης της κληρονομίας (ΑΚ 1847), η οποία υπόκειται σε τετράμηνη αποσβεστική…