Αίτηση αποσφράγισης κατοικίας (ΚΠολΔ 831 επ.). Πρόδηλο έννομο συμφέρον μοναδικού κληρονόμου για άμεση πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του θανούντος για τη διευθέτηση της κληρονομίας και παραλαβή των κινητών. Βεβαίωση κληρονομικής ιδιότητας με κληρονομητήριο. Έλλειψη αναγκαιότητας απογραφής, καθώς τα εντός της κατοικίας κινητά πράγματα δεν είναι μεγάλης αξίας. Δεκτή η αίτηση. [Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]