Μετά τη αμετάκλητη λύση του γάμου εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του εμπραγμάτου δικαίου και δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 1393- 1394 ΑΚ. Έννοια «ισχυρισμού» κατ’ άρθρο 237 ΚΠολΔ. Απαράδεκτα αποδεικτικά μέσα με την προσθήκη εφόσον δε συνιστούν “ισχυρισμούς”. Αοριστία αγωγής ως προς μέρος των επίδικων πραγμάτων λόγω ασάφειας του αιτήματος και ελλείψει εννόμου συμφέροντος καθώς δεν…

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης (συμβάσεις διεθνών πωλήσεων κινητών πραγμάτων), ο οφειλέτης ευθύνεται και για τα τυχερά με την στενή έννοια (άρα αντικειμενική ευθύνη), για τα οποία δεν ευθύνεται κατά τον Α.Κ. και απαλλάσσεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. [Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]