Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία επί ιδιωτικών διαφορών, που συνδέονται με την ελληνική πολιτεία, εφόσον η αρμοδιότητά τους θεμελιώνεται στις διατάξεις περί δωσιδικίας. Εφαρμόζεται το ελληνικό δικονομικό δίκαιο και το ουσιαστικό δίκαιο που ορίζεται από τις διατάξεις του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων σε ζητήματα επιτροπείας αλλοδαπού, εφόσον έχει συνήθη…

Διεθνής δικαιοδοσία ημεδαπών δικαστηρίων σε διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων. Διαφορές που αφορούν την άσκηση της γονικής μέριμνας και την επικοινωνία με το τέκνο. Δικαιοδοσία των ημεδαπών δικαστηρίων θεμελιώνεται και στην περίπτωση κατά την οποία τα άνω πρόσωπα έχουν και αλλοδαπή ιθαγένεια εκτός από την ελληνική, διότι τότε υπερισχύει η ελληνική ιθαγένεια ως…