Η καθ’ ης η αίτηση εταιρία αποκτά την ιδιότητα του διαδίκου, εφόσον είχε διατάξει την κλήτευση ο δικαστής κατά την κατάθεση της αρχικής αίτησης, η δε άσκηση παρέμβασης είναι στην περίπτωση αυτή απαράδεκτη. Ο έλεγχος περιορίζεται σε έλεγχο νομιμότητας για πιθανολογούμενες παράνομες πράξεις όταν ζητείται από την «μικρή μειοψηφία» που εκπροσωπεί 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού…