Στο νόμο 5007/2022(ΦΕΚ Α 241/2022) με θέμα Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις και ειδικότερα στο ΣΤ Κεφάλαιο κεφάλαιο Α με τίτλο ρυθμίσεις που αφορούν την ανάπτυξη, περιλαμβάνονται οι εξής σημαντικές τροποποιήσεις: 1. Τροποποιείται το άρθρο…