Αναλογική εφαρμογή άρθρου 255 ΑΚ με αποτέλεσμα την αναστολή της προβλεπόμενης από το νόμο αποσβεστικής προθεσμίας, σε περίπτωση άσκησης αγωγής προσβολής πατρότητας από το ίδιο το τέκνο μετά την παρέλευση της ενιαύσιας αποσβεστικής προθεσμίας των άρθρων 1470 περ. 3 και 1483 παρ. 1, εδ. β’ ΑΚ, εάν αποδειχθεί ότι η άσκηση της αγωγής εντός της…