Αναλογική εφαρμογή άρθρου 255 ΑΚ με αποτέλεσμα την αναστολή της προβλεπόμενης από το νόμο αποσβεστικής προθεσμίας, σε περίπτωση άσκησης αγωγής προσβολής πατρότητας από το ίδιο το τέκνο μετά την παρέλευση της ενιαύσιας αποσβεστικής προθεσμίας των άρθρων 1470 περ. 3 και 1483 παρ. 1, εδ. β’ ΑΚ, εάν αποδειχθεί ότι η άσκηση της αγωγής εντός της προβλεπόμενης αποσβεστικής προθεσμίας εμποδίστηκε από λόγους ανωτέρας βίας. Αυστηρά προσωποπαγές το δικαίωμα προσβολής πατρότητας. Ο νόμος δεν δικαιολογεί την παρέμβαση τρίτων προσώπων. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής για δικαστική αναγνώριση τέκνου που καλύπτεται από το τεκμήριο καταγωγής από γάμο, πριν καταστεί αμετάκλητη η απόφαση που δέχεται την προσβολή της πατρότητας, το Δικαστήριο υποχρεωτικά αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της προσβολής της πατρότητας.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.