Εικονική δικαιοπραξία· προϋποθέσεις κύρους καλυπτόμενης άλλης δικαιοπραξίας· εικονική πώληση που υποκρύπτει δωρεά υπό τρόπο. Ανάκληση δωρεάς λόγω αχαριστίας· προϋποθέσεις· έννοια αχαριστίας· συνέπειες ανάκλησης δωρεάς· αν το δωρηθέν πράγμα είναι ακίνητο και μεταβιβάστηκε στο δωρεοδόχο κατά κυριότητα, η αναμεταβίβαση της κυριότητας μετά τη νόμιμη ανάκληση της δωρεάς γίνεται, εφόσον αρνείται ο δωρεοδόχος, με καταδίκη αυτού σε δήλωση βουλήσεως και μεταγραφή της σχετικής τελεσίδικης απόφασης και της δήλωσης του δωρητή περί αποδοχής της απόφασης αυτής ενώπιον συμβολαιογράφου.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.