Μετά τη αμετάκλητη λύση του γάμου εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του εμπραγμάτου δικαίου και δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 1393- 1394 ΑΚ. Έννοια «ισχυρισμού» κατ’ άρθρο 237 ΚΠολΔ. Απαράδεκτα αποδεικτικά μέσα με την προσθήκη εφόσον δε συνιστούν “ισχυρισμούς”. Αοριστία αγωγής ως προς μέρος των επίδικων πραγμάτων λόγω ασάφειας του αιτήματος και ελλείψει εννόμου συμφέροντος καθώς δεν υπάρχει το στοιχείο της αμφισβήτησης και σε κάθε περίπτωση νόμω αβασιμότητα καθώς ο ενάγων ως προς αυτά δεν επικαλείται παράνομη κατάληψη και κατακράτηση αυτών από τους εναγομένους. Δεκτή η ένσταση ιδίας κυριότητας λόγω δωρεάς ως προς τα αμφισβητούμενα κινητά πράγματα μιας εικόνας, ενός δαχτυλιδιού και χρυσών λιρών βάσει των διδαγμάτων κοινής πείρας, της δομής και των εθίμων της ελληνικής κοινωνίας και των εν γένει ειωθότων, που καθιστούν μη πειστικούς τους ισχυρισμούς του ενάγοντος. Μη πειστικός και ο ισχυρισμός περί ύπαρξης ποσού 85.000 ευρώ στην τέως οικογενειακή στέγη με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας. Δεκτή η ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος ως προς τα κινητά αντικείμενα της εξοχικής κατοικίας λαμβανομένων υπόψη: της χρόνιας αδράνειας του ενάγοντος και απουσίας του ενάγοντος, της μη συμμετοχής του στις δαπάνες συντήρησης του εξοχικού, της στοχευμένης απόλυσης των εναγομένων από την εταιρία του και της εν γένει εκδικητικής και κακόβουλης συμπεριφοράς του λόγω αντιπερισπασμού προς τους εναγόμενους αλλά και της μη πρακτικής χρησιμότητας απόδοσης των πραγμάτων σε αυτόν καθώς διαθέτει στέγη πλήρως εξοπλισμένη. Απορρίπτει αγωγή εν συνόλω.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.