Προστασία του υποκειμένου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και εγκατάστασης καμερών. Παράνομη προσβολή προσωπικότητας. Υποχρεωτική επιδίκαση ελαχίστου ορίου χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη ποσού 5.869,40 ευρώ. Εγκατάσταση καμερών σε μανδρότοιχο που περιβάλλει ιδιωτική οικία και βιντεοσκόπηση μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης της, επί δημοτικής οδού και διόδου, κίνησης προσώπων και οχημάτων, μεταξύ των οποίων και των εναγουσών, που τις χρησιμοποιούν ελευθέρως για να μεταβαίνουν προς ή να εξέρχονται από την οικία τους, με δυνατότητα παρακολούθησης ανά πάσα στιγμή των κινήσεών τους. Είναι άνευ σημασίας το γεγονός ότι δεν αποδείχθηκε η δημιουργία και επεξεργασία εκ μέρους των εναγομένων αρχείου εικόνων και ήχου των εναγουσών κατά τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 7 του Ν. 2472/1997, αφού η τοποθέτηση και μόνο και η εμβέλεια του επιδίκου συστήματος, που επέτρεπε την ανά πάσα στιγμή λήψη εικόνων των εναγουσών συνιστά μη νόμιμη επεξεργασία, ήταν δε αρκετή για να δημιουργήσει σ’ αυτές την αίσθηση ότι βρίσκονταν υπό παρακολούθηση, η οποία ήταν ικανή να επηρεάσει τη συμπεριφοράς τους. Αρκεί και μόνο η δυνατότητα λήψεως και επεξεργασίας, κατά το δοκούν, από τους εναγομένους των εικόνων των εναγόντων, χωρίς την συναίνεσή τους, καθώς αυτή συνιστά μη νόμιμη επεξεργασία, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 4, 5 και 7 του Ν. 2472/1997, των προσωπικών τους δεδομένων (ΑΠ 2244/2013). Διαδοχικά τελεσθείσες και σε διαφορετικό χρόνο εκάστη, άδικες πράξεις (τοποθέτηση βιντεοκαμερών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα), κάθε μια από τις οποίες συνιστά ιδία και αυτοτελή αδικοπραξία από την οποία επέρχεται νέα ζημία και γεννάται νέα αξίωση προς αποζημίωση. Ορθώς το Εφετείο επεδίκασε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης υποχρεώνοντας τους εναγομένους/αναιρεσείοντες, να καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος σε εκάστη των εναγόντων/αναιρεσιβλήτων και για κάθε αγωγή, το ποσό των 5.900 ευρώ νομιμοτόκως από της επιδόσεώς της. Απορρίπτει αίτηση για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 744/2017 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.