Νόμιμη η συμμετοχή του εναγομένου στην δίκη διατροφής χωρίς την καταβολή των προκαταβλητέων, καθώς η ενάγουσα τυγχάνει δικαιούχος νομική βοήθειας και δεν υποβλήθηκε σε έξοδα. Ν. 4800/2021. Η εξίσου και από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας εξακολουθεί ως κανόνας να ισχύει και μετά το διαζύγιο. Δυνατότητες Δικαστηρίου. Βέλτιστο συμφέρον ανηλίκου τέκνου. Εξυπηρετείται δια της ουσιαστικής συμμετοχής των γονέων. Κριτήρια απόφασης. Αποδείχθηκε ότι αμφότεροι οι γονείς θρέφουν αισθήματα βαθιάς αγάπης για το τέκνο. Αποδείχτηκε ότι ο πατέρας επιδεικνύει ειλικρινές ενδιαφέρον, δεν αποθαρρύνθηκε από την προσπάθεια επικοινωνίας με το τέκνο και σεβάστηκε τις επιθυμίες του τέκνου και της μητρός του, κάνοντας υποχωρήσεις. Δεν υφίσταται λόγος απόκλισης από την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας. Διατροφή ανηλίκου τέκνου. Προϋποθέσεις επικοινωνίας μη διαμένοντος με το τέκνο γονέα. Τυχόν παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο, επισύρουν τις συνέπειες του άρθρου 1532 ΑΚ. Αναθέτει επιμέλεια από κοινού. Επιδικάζει διατροφή. Ρυθμίζει επικοινωνία. Προσδιορίζει τόπο κατοικίας ανήλικης ως επιμέρους ζήτημα γονικής μέριμνας.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.