Αγωγή ακύρωσης ιδιόγραφης διαθήκης λόγω πλαστότητας διαθέτιδος υπηκόου Βουλγαρίας συνταχθείσας και δημοσιευθείσας στην Ελλάδα από εκ διαθήκης κληρονόμους τέκνα αυτής, υπηκόους Βουλγαρίας, αναγνώρισης κληρονομικού δικαιώματος εκ ιδιόγραφης διαθήκης κληρονόμων, μη απόκτησης κληρονομικού δικαιώματος και ψιλής κυριότητας σε ακίνητο, ακυρότητας δηλώσεων αποδοχής κληρονομίας, διόρθωσης ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών. Βουλγαρικό κληρονομικό δίκαιο. Διεθνής δικαιοδοσία βάσει αποκλειστικής δωσιδικίας κληρονομίας. Κανονισμός [ΕΕ] 650/2012 της 04ης.7.2012. Ειδική δωσιδικία της συνάφειας. Αγωγή αναγνώρισης πλαστότητας διαθήκης μη δεκτική χρηματικής αποτίμησης. Αγωγή περί κλήρου αρμοδιότητα βάσει της αξίας του κληρονομικού μεριδίου του ενάγοντος. Εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο. Στην αγωγή περί κλήρου και αναγνώρισης κληρονομικού δικαιώματος το δίκαιο της ιθαγένειας του κληρονομούμενου κατά το άρθρο 28 ΑΚ, στην αρνητική αναγνωριστική κυριότητας και στην αγωγή διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών το δίκαιο της πολιτείας όπου βρίσκεται το ακίνητο κατά το άρθρο 27 ΑΚ, στην αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας διαθήκης και πράξεως αποδοχής το δίκαιο του τόπου της δικαιοπραξίας κατά το άρθρο 11 ΑΚ, από 05.10.1961 Σύμβαση Χάγης. Η καταχώριση της αγωγής αναγνώρισης δικαιώματος κυριότητας και διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής στα βιβλία μεταγραφών αναπληρώνει την έλλειψη μεταγραφής της αποδοχής κληρονομίας.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.