Για την εκδίκαση αγωγής διανομής ενός από τα κληρονομιαία ακίνητα αποκλειστικά αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο. Αν το ακίνητο περιήλθε στους συγκυρίους αποκλειστικά από κληρονομία, η σχετική αγωγή υπάγεται στο δικαστήριο της κληρονομίας. Αν το ακίνητο περιήλθε κατά ένα μέρος από κληρονομία και κατά το άλλο μέρος από άλλη αιτία αρμόδιο είναι το δικαστήριο της τοποθεσίας του ακινήτου. Αναρμοδιότητα δικαστηρίου. Παραπομπή της αγωγής στο αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπον δικαστήριο. Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης που βεβαιώνεται με το πρακτικό περάτωσης αρχικής υποχρεωτικής συνεδρίας καλύπτει την παράλειψη της έγγραφης ενημέρωσης για την δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.