Αγωγή διαζυγίου αλλοδαπών συζύγων, υπηκόων Αλβανίας, με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα. Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων βάσει του τόπου της συνήθους διαμονής των συζύγων κατά το άρθρο 3 παρ.1 περ.α Κανονισμού ΕΚ 2201/2003. Εφαρμοστέο το ουσιαστικό δίκαιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 14 και 16 ΑΚ. Αγωγή ανάθεσης της επιμέλειας ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων βάσει του τόπου της συνήθους διαμονής του τέκνου κατά το άρθρο 8 Κανονισμού ΕΚ 2201/2003. Εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο αυτό του τόπου της συνήθους διαμονής του τέκνου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κεφαλαίου III της Σύμβασης της Χάγης της 19 ης Οκτωβρίου 1996 για τη διεθνή δικαιοδοσία. Αγωγή διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων βάσει του τόπου της συνήθους διαμονής του εναγομένου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 4/2009 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 18ης Δεκεμβρίου 2008 «για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο …….σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής», που τέθηκε σε ισχύ στις 18.06.2011 και εφαρμόζεται έκτοτε ευθέως σχετικά με τις υποχρεώσεις διατροφής από οικογενειακές σχέσεις ή σχέσεις συγγένειας στα κράτη μέλη της ΕΕ, για τα θέματα υποχρεώσεων διατροφής, σύμφωνα με την οποία δικαιοδοσία έχει, διαζευκτικά, μεταξύ άλλων, (α) το δικαστήριο του τόπου της συνήθους διαμονής του εναγόμενου ή (β) το δικαστήριο της συνήθους διαμονής του δικαιούχου. Εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο, κατά τη διάταξη του άρθρου 15 του Κανονισμού, προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 και 3 του πρωτοκόλλου, κατά τα οποία σε περίπτωση υποχρεώσεως διατροφής γονέων έναντι των τέκνων τους, όταν ο δικαιούχος διατροφής έχει προσφύγει στην αρμόδια Αρχή του κράτους, στο οποίο ο υπόχρεος έχει τη διαμονή του, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.