Η εξώδικη όχληση καταβολής μισθωμάτων και απόδοσης μισθίου ακινήτου κατ’ άρθρο 637 ΚΠολΔ που επιδόθηκε από τον εκμισθωτή στον μισθωτή κατ’ αρ. 637 ΚΠολΔ πρέπει να είναι σαφής και ορισμένη και να μην καταλείπεται στον ανακόπτοντα μισθωτή αμφιβολία περί του εάν η εξώδικη όχληση αφορά σε καταγγελία ή όχληση σχετικά με την υποχρέωση του να προβεί σε εκπλήρωση της παροχής (δηλαδή της καταβολής των οφειλομένων μισθωμάτων).Πρέπει δηλαδή η εξώδικη δήλωση του εκμισθωτή προς τον μισθωτή να περιέχει πρόσκληση προς αυτόν να εκπληρώσει την οφειλόμενη παροχή (καταβολή μισθωμάτων) διότι στοιχειοθετεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου όχληση, για καταβολή των καθυστερούμενων μισθωμάτων και διακρίνεται κατά περιεχόμενο από την περιεχόμενη στην ίδια εξώδικη δήλωση καταγγελίας της μίσθωσης, ενώ αφετηριάζει αυτοτελή και διαφορετικά έννομα αποτελέσματα από εκείνα της καταγγελίας και ότι η δήλωση βούλησης του εκμισθωτή προς τον εκμισθωτή είναι αόριστη και ασαφής καθόσον δεν αναφέρονται σε αυτή όλα τα βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν την παροχή. Η επίδοση της έγγραφης όχλησης απαιτείται μόνο την πρώτη φορά, ενώ δεν απαιτείται στην περίπτωση που υπάρχει επανειλημμένη καθυστέρηση μισθωμάτων και πάντως πρέπει να γίνει δεκτό πως η επίδοση της όχλησης πρέπει να είναι επίκαιρη και να μην έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα αν η προηγούμενη όχληση επιδόθηκε πριν πολύ καιρό και πέρα των 5 ετών. Ακύρωσε την διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου του ιδίου Δικαστηρίου κάνοντας δεκτούς τους προβαλλόμενους από τον μισθωτή λόγους ανακοπής.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.