Μη ανεκτή, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία διέπει τόσο το ουσιαστικό όσο και το δικονομικό δίκαιο, στην ισχύουσα εθνική και υπερεθνική έννομη τάξη, η επίσπευση πλειστηριασμού ακινήτου αξίας άνω των 150.000€ για την ικανοποίηση απαίτησης ποσού 20.000€, καθώς υπάρχει δυσαναλογία μέσου και σκοπού. Οι συνέπειες, σε περίπτωση ευδοκίμησης του πλειστηριασμού στο πρόσωπο…

Εφόσον η σύμβαση μεσιτείας ακινήτων δεν περιβληθεί τον έγγραφο τύπο ή το έγγραφο δεν περιλαμβάνει άπαντα τα αναγκαία στοιχεία, καθορισμένα εκ του νόμου ως ελάχιστο περιεχόμενο αυτής, είναι άκυρη και συνακόλουθα, μη αναπτύσσοντας ισχύ, δεν παράγει ενοχή, μεταξύ άλλων για καταβολή μεσιτικής αμοιβής. Εφόσον η κύρια σύμβαση καταρτίστηκε κατά τη διάρκεια της αποκλειστικής μεσιτείας, τεκμαίρεται,…

Οι διατάξεις του ν. 5100/2024 επέφεραν τροποποιήσεις στο καθεστώς παροχής μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή ακινήτων σε πολίτες τρίτων χωρών (Golden Visa). Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις επέφεραν αύξηση των ορίων της ελάχιστης αξίας κτήσης της ακίνητης περιουσίας. Για την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Θήρας και για τα νησιά με πληθυσμό…