Μετά τη αμετάκλητη λύση του γάμου εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του εμπραγμάτου δικαίου και δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 1393- 1394 ΑΚ. Έννοια «ισχυρισμού» κατ’ άρθρο 237 ΚΠολΔ. Απαράδεκτα αποδεικτικά μέσα με την προσθήκη εφόσον δε συνιστούν “ισχυρισμούς”. Αοριστία αγωγής ως προς μέρος των επίδικων πραγμάτων λόγω ασάφειας του αιτήματος και ελλείψει εννόμου συμφέροντος καθώς δεν…

Απόρριψη έφεσης για πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων κατά αποφάσεως που έκανε δεκτή αγωγή λύσης του γάμου εξαιτίας ισχυρού κλονισμού της έγγαμης σχέσης των διαδίκων και δη λόγω της υπερδιετούς μεταξύ τους διάστασης. Η υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης των συζύγων αποτελεί περιστατικό το οποίο από μόνο του δεν αναιρεί το γεγονός της διάστασης των διαδίκων. [Πηγή:…